Skip to main content

Interpreter and translation services

If you or your representative prefer to speak in a language other than English, call us at 661.632.1590 (Bakersfield), 800.391.2000 (outside of Bakersfield) or TDD/TTY 711 for the hearing impaired to speak with a KFHC Member Services staff member. KFHC has many ways to help meet your needs such as:

  • Staff who speaks English and Spanish.
  • Over the phone language interpreters who speak more than 200 languages.
  • Access to sign language interpreters.
  • After-hours interpreting services.

Check your Provider Directory to find the languages spoken by our providers and their staff. Our Member Services staff can help you find a provider who speaks your language. You do not have to use family members or friends as interpreters. If you cannot find a provider who meets your language needs, you can ask to have an interpreter at your visit at no charge. Call us before your visit if you need for us to arrange for an interpreter.

Member informing materials and member vital documents such as notices pertaining to approvals, denials, or modification of services are translated into Spanish. For braille, audio tape or large print versions, please contact our Member Services staff at 661.632.1590 (Bakersfield) or 800.391.2000 (outside of Bakersfield).

Language Language assistance tagline
English ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.391.2000 (TTY: 711).
Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 800.391.2000 (TTY: 711).
العربية (Arabic) ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم
2000.391.800.1
(رقم هاتف الصم والبكم:711)
Հայ ե ր ե ն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 800.391.2000 (TTY (հե ռ ատի պ )՝ 711):
កម្ពុជា (Cambodian) ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 800.391.2000 (TTY: 711)។
繁體中文 (Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电 1-800-391-2000 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大字体阅读,也是方便取用的。请致电 800.391.2000 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。
فارسي (Farsi) توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-
800.391.2000 (TTY: 711) تماس بگیرید.
हिंदी (Hindi) ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 800.391.2000 (TTY: 711) पर कॉल करें।
Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 800.391.2000 (TTY: 711).
日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。800.391.2000 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。
한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 800.391.2000 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
ພາສາລາວ (Lao) ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 800.391.2000 (TTY: 711).
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 800.391.2000 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 800.391.2000 (телетайп: 711).
Tagalog (Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 800.391.2000 (TTY: 711).
ภาษาไทย (Thai) เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 800.391.2000 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 800.391.2000 (TTY: 711).