Español Text Only Version Careers Current RFP Contact Us
Kern Family Health Care
Print Share Text Size
800.391.2000
Home Potential Members For Members For Providers About Kern Health Systems
For Members
Medi-Cal Benefits
Find a Doctor, Hospital or Pharmacy
Medication Search
Care After Hours
Health and Wellness
Helpful Information
Member Newsletters
Interpreting and Translation Services
KFHC Notice of Non Discrimination
Secure GRIEVANCE FORM
Calendar of Events
Contact Us
Fraud Reporting
Interpreting and Translation Services

If you or your representative prefer to speak in any language other than English, call us at 661-632-1590 (Bakersfield) or 1-800-391-2000 (outside of Bakersfield) (TDD/TTY for the hearing impaired at 711) to speak with a KFHC Member Services Representative. KFHC has many ways to help meet your needs including:

  • Bilingual staff (English/Spanish)
  • Over the phone language interpreters who speak more than 200 languages
  • Access to sign language interpreters
  • After hours interpreting services provided by contracted emergency and urgent care providers

Check your Provider Directory for information about the languages spoken by our participating providers and their staff. Our Member Services staff can help you find a health care provider who speaks your language or who has a regular interpreter available. You do not have to use family members or friends as interpreters. If you cannot find a health care provider who meets your language needs, you can ask to have an interpreter available for discussions of medical information at no charge. Call us before your visit if you need for us to arrange an interpreter.

Member informing materials, as well as member vital documents (i.e. informing letters, notices pertaining to approvals, denial, modification of services, etc.) are translated into Spanish. For Braille, audio tape or large print versions, please contact Kern Family Health Care Member Services at 661-632-1590 (Bakersfield) or 1-800-391-2000 (outside of Bakersfield).

                                                                                                                                                                                                                                                        

LANGUAGE

LANGUAGE ASSISTANCE TAGLINE

English

ATTENTION:  If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-800-391-2000 (TTY: 711).

Español

(Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-391-2000 (TTY: 711).

العربية

(Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم               1-2000-391-800 (رقم هاتف الصم والبكم:(711 .

Հայ ե ր ե ն

(Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-391-2000 (TTY (հե ռ ատի պ )՝ 711):

កម្ពុជា

(Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-391-2000 (TTY: 711)

繁體中

(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-391-2000 (TTY: 711)

فارسي

 (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-391-2000 (TTY: 711) تماس بگیرید.

 

हिंदी

(Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-391-2000 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Hmoob

(Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-391-2000 (TTY: 711).

日本語

(Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-391-2000 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

한국어

(Korean)

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 있습니다.  1-800-391-2000 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

ພາສາລາວ

(Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-391-2000 (TTY: 711).

ਪੰਜਾਬੀ

(Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-391-2000 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Русский

(Russian)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-391-2000 (телетайп: 711).

Tagalog

(Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-391-2000 (TTY: 711).

ภาษาไทย

(Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-391-2000 (TTY: 711).

Tiếng Vit

(Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-391-2000 (TTY: 711).